Photo

Vintage Poinsettia Tableware Kit for 36 Guests

SKU: 744641
Price:$54.99
The Vintage Poinsettia Tableware Kit for 36 Guests includes:
2Vintage Poinsettia Dessert Plates 18ct
2Vintage Poinsettia Dinner Plates 18ct
1Vintage Poinsettia Beverage Napkins 36ct
1Vintage Poinsettia Lunch Napkins 36ct
2Vintage Poinsettia Cups 18ct
1Vintage Poinsettia Table Cover
1Red Premium Plastic Knives 48ct
1Red Premium Plastic Spoons 48ct
1Red Premium Plastic Forks 48ct
1Holly Tinsel Garland