Photo

Vintage Poinsettia Tableware Kit for 18 Guests

SKU: 744640
Price:$35.99
The Vintage Poinsettia Tableware Kit for 18 Guests includes:
1Vintage Poinsettia Dessert Plates 18ct
1Vintage Poinsettia Dinner Plates 18ct
1Vintage Poinsettia Beverage Napkins 36ct
1Vintage Poinsettia Lunch Napkins 36ct
1Vintage Poinsettia Cups 18ct
1Vintage Poinsettia Table Cover
1Red Premium Plastic Forks 20ct
1Red Premium Plastic Spoons 20ct
1Red Premium Plastic Knives 20ct
1Holly Tinsel Garland