Photo

Sparkling Celebration Birthday Party Kit for 32 Guests

SKU: 732877
Price: $61.99
The Sparkling Celebration Birthday Party Kit for 32 Guests includes:
32Sparkling Celebration Prismatic Birthday Lunch Plates
40Gold Paper Dessert Plates
32Sparkling Celebration Happy Birthday Lunch Napkins
50Gold Beverage Napkins
32Sparkling Celebration Happy Birthday Cups
1Sparkling Celebration Happy Birthday Table Cover
32Gold Premium Plastic Cutlery
1Sparkling Celebration Happy Birthday Confetti
1Sparkling Celebration Happy Birthday Spray Centerpiece
1Sparkling Celebration Prismatic Happy Birthday Banner